Pedagogisch project

?>

1. Inleiding

Het onderwijs dat binnen onze school wordt aangeboden, past in het kader van een pedagogisch project, vastgelegd en goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit pedagogische project bepaalt de aard en het karakter van het onderwijs binnen onze school. Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogische project onderwijs en opvoeding verschaffen.

De delegaties in de schoolraad dienen het pedagogische project te onderschrijven.

Dit pedagogische project werd in overleg met het schoolteam opgesteld, voorgelegd aan de schoolraad op 17 september 2009 en goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 12 oktober 2009.

2. Levensbeschouwing

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, hun sociale of etnische afkomst. In ons onderwijs wordt een ruime waaier aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden vooropgesteld, los van politieke of religieuze invloeden. De ouders zijn volledig vrij hun godsdienst te kiezen uit de volgende keuzemogelijkheden: katholieke -, protestantse-, islamitische-, israëlitische-, anglicaanse godsdienst of niet-confessionele zedenleer. De ouders die dit wensen kunnen ook een vrijstelling hiervoor aanvragen. Voor de inhoud van dit onderwijs zijn de betreffende pedagogische begeleidingsdiensten verantwoordelijk. Zij zorgen ook voor de leraren. Het lerarenkorps stelt zich neutraal op ten opzichte van de filosofische, ideologische en godsdienstige overtuiging van de leerlingen en ouders. Dat betekent dat zij zich zeker onthouden van elke vorm van indoctrinatie. Alle uitdrukkingen of overwegingen die voor andersdenkenden kwetsend kunnen overkomen, worden vermeden. Dit betekent eveneens dat eventueel het lerarenkorps de gewoonten in andere culturen leert kennen. Anderzijds zal het korps ook al het nodige doen om andersdenkenden de kans te geven zich te integreren in onze school.

3. Pedagogische overtuiging

 • Taak van de school

Onze school behoort tot de Gesubsidieerde Officiële Scholen. Deze scholen vervullen in de eerste plaats een opvoedende taak. Ze bevorderen de ontwikkeling en de vorming van de gehele persoonlijkheid. Ze beperkt zich niet alleen tot het bijbrengen van kennis. De ontwikkeling van de vaardigheden en de attitudes die de jeugd nodig heeft om een toekomst op te bouwen worden geobserveerd, bijgeschaafd en geëvalueerd. De vorming van de totale persoonlijkheid staat centraal.

 • De vrijheid van uitdrukking en het persoonlijk engagement

De vrijheid van uitdrukking en het persoonlijk engagement maken inherent deel uit van het pedagogisch project van het Gesubsidieerd Officieel Onderwijs en worden alleen beperkt door de inhoud van dit opvoedingsproject. De school heeft een fundamentele democratische overtuiging. Dit betekent dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij naast elkaar kunnen bestaan.

 • De dynamisch-affectieve ontwikkeling

Kinderen kunnen, durven en mogen hun eigen gevoelens op verschillende vlakken en binnen alle leergebieden uiten. Daarom is het belangrijk dat er een vertrouwensrelatie met de leerkracht wordt opgebouwd zodat het kind zich thuis voelt op de school. Kinderen moeten ook leren omgaan met de creativiteit, de gevoelens en de eigenheid van de anderen. Op die manier ervaren ze dat ze niet altijd hun mening kunnen doordrijven omdat ze nu eenmaal gebonden zijn aan de groepsregels. Ook in onze maatschappij moet je aanvaarden dat er groepsafspraken bestaan, zoniet kan de school en/of de klas, niet optimaal functioneren. De school is van mening dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Het is in die context heel belangrijk dat de kinderen goed gevolgd worden en er tijdig interne of externe hulp wordt ingeroepen. Elke leerkracht beschikt over een dossier met alle mogelijke gegevens elke leerling. De manier waarop wij onze zorgkinderen begeleiden, wordt samengevat in ons zorgplan. Ouders en leerkrachten zijn twee belangrijke opvoeders van onze kinderen. In samenspraak met de ouders, C.L.B. en leerkrachten wordt het zittenblijven van een leerling besproken. Bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs kunnen ouders kiezen of dat gebeurt op 5, 6 of 7 jaar. Het advies van CLB en/of school is niet bindend. Ouders mogen ook beslissen of de leerling nog een achtste jaar lager onderwijs zal volgen. Iedereen op school is mee verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. De ouders vormen een belangrijke gesprekspartner voor de leerkrachten. Het is noodzakelijk dat elke leerkracht de thuissituatie van zijn leerlingen kent. Een huisbezoek, informele en formele contacten kunnen een beeld schetsen van die situatie. Op school én in de klas streeft de leerkracht ernaar om voor de kinderen een gevoel van welbevinden te creëren.

 • De verstandelijke ontwikkeling van de kinderen

De school geeft aandacht aan de verstandelijke vorming van de kinderen met als hoofddoel het verwerven van de basisvaardigheden van taal, wiskunde. Daarenboven leert het op school informatie verwerven en verwerken en ontwikkelt zo zijn intellectuele vaardigheden. Het leert ze in de verschillende leergebieden hanteren en toepassen. De school is de plaats waar de jonge mens door zijn begeleider wordt aangemoedigd om te leren studeren, in zijn inspanningen te volharden en voldoening te vinden in zijn werk. De school maakt de kinderen gevoelig voor het willen ontdekken van de waarden en de diepe zin van het leven. Dit doet ze door kennis bij te brengen over de wereld rondom hem. Hierdoor wordt de jonge mens degelijk voorbereid op de toekomst.

 • Het kind als mens

We proberen aan te sluiten bij de belangstelling en de leefwereld van het kind. Er is een bijzondere aandacht en verzorging voor de ‘kleinen’ onder ons, de kansarmen en de zwakkeren. Het is belangrijk dat de kinderen zich een eigen mening leren vormen waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd moet worden. Door te leren elkaars mening te begrijpen, leren ze elkaar te respecteren en te aanvaarden. Heel belangrijk is dat het kind en de leraar zich thuis voelen op school. Bovendien wordt er vanuit gegaan dat altijd het beste uit elk kind moet worden gehaald en dit naar de ieders mogelijkheden.

 • Een continue ontwikkeling van het kind

Wij organiseren ons onderwijs zo dat er bij de kinderen een continu ontwikkelingsproces ontstaat, rekeninghoudend met alle aspecten van de ontwikkelingspsychologie en de ontwikkeling van het jonge kind. Bij de keuze van de leermiddelen, studiekeuze en bij de organisatie van het klasleven, proberen wij deze continuïteit te behouden door regelmatig overleg met de collega’s.

 • Dynamische school met opdracht voor deskundigheid van de leerkracht

Bekwaamheid van de leerkracht
De leerkracht is inzichtelijk, didactisch en pedagogisch onderlegd. Hij/zij geeft op een verantwoorde en aangepaste manier het totale kind alle kansen tot ontplooiing. Bovendien streeft hij/zij naar een verdere uitbouw en een verbetering van de vakbekwaamheid. Hij/zij staat open voor vernieuwing en maakt hierbij in de mate van het mogelijke gebruik van de begeleiding en navorming die hem/haar wordt aangeboden. Binnen het team wordt regelmatig overleg gepleegd en van gedachten gewisseld over de methodiek en de didactiek.

Relatiebekwaamheid
Door een positieve relatie met de kinderen willen we ze opvoeden tot volwassenen van de toekomst. De leraar heeft oog voor de familiale en de sociale achtergronden van de andere.

Loyale houding
Er is een loyale houding ten overstaan van de visie op de school en de verschillende participanten.

 • De psycho-motorische component

Naast de intellectuele en dynamische component krijgt ook de psycho-motorische component voldoende aandacht. Voor de evenwichtige ontwikkeling van de persoonlijkheid is dit belangrijk. De ontwikkeling van de muzische (beeld, muziek, drama, beweging, media), manuele en lichamelijke vaardigheden moet de leerling kansen tot expressie geven.  Door creatief bezig te zijn, leert het zichzelf waar te maken in deze veranderende maatschappij. De school voedt de leerling op tot zelfredzaamheid door ze mondig en weerbaar te maken.

 • Vernieuwingsgedachte

Ons onderwijs houdt voeling met de maatschappij. Deze wordt gekenmerkt door een snelle evolutie in kennis, wetenschap, technologie, internationale contacten, minder verdraagzaamheid, agressie, multi-cultureel zijn, …Het is de taak van ons onderwijs die evolutie te volgen en er een verantwoorde kritische houding tegenover aan te nemen. Van de leerkrachten wordt dan ook verwacht dat zij zich op een actieve manier interesseren voor het reilen en zeilen van onze maatschappij. Leerkrachten van deze tijd kunnen dit door zich voortdurend bij te scholen aan de hand van lectuur, zelfstudie, contacten met collega’s en deelname aan nascholingscursussen. Alle kinderen hebben op school de mogelijkheid te leren werken met de computer en te ervaren wat de voordelen en de nadelen zijn van het internet.

 • Contact met de natuur en de mens

De school bevordert het doorleefde en doorvoelde contact met de natuur en de mens. De jonge mens hoeft de natuur niet alleen te bestuderen en technisch te beheersen, hij moet ze ook leren ervaren als het milieu waarin hij kan leven en open bloeien, als een waarde die hij moet eerbiedigen. De jonge mens moet leren dat zorgen voor de natuur een visie op lange termijn inhoudt, zodat ook de nakomelingen het recht op een leefbare natuur hebben. De school stelt dat een gezonde leefomgeving een gemeenschappelijk goed is.

 • Geen discriminatie op school

Leerkrachten worden aangeraden onderwijsmethodes en inhouden toe te passen die inspelen op de specifieke noden van ieder kind. Probleemsituaties met extreme context worden adequaat en professioneel aangepakt. Op school proberen we een sfeer te scheppen waar ieder kind zich geaccepteerd voelt. De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven. De school staat achter de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en staat achter de Rechten van het Kind in het bijzonder. De school verzet zich tegen vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie. De kinderen worden minstens één keer in hun loopbaan op school de Rechten van het Kind ter inzage voorgelegd en verduidelijkt. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat het niet alleen om rechten, maar ook om plichten gaat. Op school is ook geen enkele vorm van geweld toegelaten, zowel fysiek als verbaal. Vooral pesten is door niemand op school toegelaten. Bij pesten wordt zowel het slachtoffer als de dader gehoord! Ouders van slachtoffer en dader worden ingelicht als het om pesten gaat, niet als het om plagen gaat. In erge gevallen wordt in samenspraak met de ouders ook het CLB ingeschakeld. Samen kan dan worden gezocht naar een manier om slachtoffer en dader te helpen! De leerlingen worden het verschil tussen plagen en pesten duidelijk gemaakt.

 • Preventie en bescherming op het werk

De inrichtende en de directie verklaren dat de gemeentelijke basisschool De Kreke, Torhoutstraat 38 een actief preventiebeleid zal voeren inzake arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, bedrijfshygiëne, psychologische aspecten van de arbeid en milieuzorg.

 • Aanpassingen aan dit document

Dit document kan altijd worden aangepast. Wijzigingen in het Pedagogisch Project worden altijd besproken, geformuleerd en goedgekeurd door het lerarenkorps, de schoolraad en wordt bekrachtigd door de gemeenteraad. Het is een document waar iedereen van de school achterstaat.

 • Uitgangspunten pedagogisch project van het OVSG

1 OPENHEID

De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.

2 VERSCHEIDENHEID

De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen, die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zij ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking.

3 DEMOCRATISCH

De school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging, dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan.

4 SOCIALISATIE

De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deelhebben aan een democratische en pluralistische samenleving.

5 EMANCIPATIE

De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden in overeenstemming met hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.

6 TOTALE PERSOON

De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming.

7 GELIJKE KANSEN

De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.

8 MEDEMENS

De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbare goed is van elkeen.

9 EUROPEES

De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.

10 MENSENRECHTEN

De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

 

U kunt het pedagogisch project ook downloaden via onderstaande link.

Pedagogisch Project