Zorg

?>
DE VISIE

* Onderwijs geeft alle leerlingen maximale kansen op leren en ontwikkelen. De aanpak om de vooropgestelde doelen te realiseren is maximaal gericht op de onderwijs- en opvoedingsnoden van de leerlingen.
De leerling volgt onderwijs op de plaats die het best kan tegemoet komen aan zijn noden. Dat is bij voorkeur een reguliere school. Buitengewoon onderwijs is aangewezen wanneer aanpassingen in de reguliere school disproportioneel zijn of bij specifieke noden die passen binnen classificerende diagnostiek.

 

* Zorg en leerlingenbegeleiding
… begint met goed onderwijs
… zorgt voor alle leerlingen
… omvat alle initiatieven die leerlingen ondersteunen in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling
… is de verantwoordelijkheid van de school in samenwerking met alle actoren (school, CLB, pedagogische begeleidingsdienst) en partners (ouders, welzijn, gezondheid, gezinswerking,…)
… steunt op drie pijlers:
– het begeleiden van het leerproces
– het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling
– het begeleiden van de schoolloopbaan

 

* Bouwstenen om na te denken over zorg en leerlingbegeleiding op school

A. Zorg en leerlingenbegeleiding is participatief. Ze doet beroep op de verantwoordelijkheid van iedereen die de leerling is betrokken. Deze gedeelde bekommernis vertaalt zich in een geïntegreerde leerlingenbegeleiding. Systematisch overleg, constructieve communicatie en samenwerking tussen alle actoren en partners vormt de kern van leerlingenbegeleiding.

B. Zorg en leerlingenbegeleiding verloopt doelgericht, planmatig en gefaseerd. Het zorgcontinuüm is een referentiekader om leerlingenbegeleiding vorm te geven en inhouden en verantwoordelijkheden vast te leggen.

C. Zorg en leerlingenbegeleiding bekijkt de leerlingen in zijn context met aandacht voor de wisselwerking tussen de leerling en zijn omgeving en hun wederzijdse beïnvloeding.

D. Zorg en leerlingenbegeleiding gaat uit van het belang van de leerling. Ze benut de mogelijkheden en positieve factoren van de leerling en zijn omgeving. Leerlingen bevragen en samen zoeken naar gepaste ondersteuning is essentieel.

E. Zorg en leerlingenbegeleiding realiseren die functioneel, effectief en efficiënt is, vraagt structurele keuzes op schoolniveau.

F. Zorg en leerlingenbegeleiding doet beroep op de professionaliteit van het schoolteam. Elk teamlid gaat tijdens het onderwijsleerproces doelgericht om met de verschillen tussen de leerlingen.

G. Zorg en leerlingenbegeleiding spreekt de deskundigheid van het CLB aan. Deze deskundigheid situeert zich op het vlak van informatie verschaffen, vraagverheldering, gegevensverzameling, diagnosestelling en kortdurende begeleiding. Het CLB vervult tevens de draaischijffunctie met partners vanuit welzijn, gezondheid, gezinswerking,…

H. Zorg en leerlingenbegeleiding includeert. Een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding versterkt gemeenschappelijk inclusief handelen en erkent tegelijk de grenzen ervan.